Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Σχέδιο Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ

Περιεχόμενα


Κεφάλαιο Πρώτο:
Ίδρυση, Αξίες και Στόχοι του ΠΑΣΟΚ
Άρθρο 1 Ίδρυση
Άρθρο 2 Έδρα – Έμβλημα
Άρθρο 3 Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα – Διεθνείς Συνεργασίες
Άρθρο 4 Αξίες και Στόχοι
Άρθρο 5 Διαμόρφωση πολιτικής
Άρθρο 6 Κοινωνία των πολιτών – Εθελοντισμός

Κεφάλαιο Δεύτερο:
Αρχές Δημοκρατικής Λειτουργίας
Άρθρο 7 Αρχές Λειτουργίας
Άρθρο 8 Εσωκομματική δημοκρατία
Άρθρο 9 Λογοδοσία - Ανάκληση
Άρθρο 10 Εκπροσώπηση των μελών
Άρθρο 11 Συμμετοχή πολιτών
Άρθρο 12 Ισότητα των φύλων στην εκπροσώπηση
Άρθρο 13 Ανανέωση των συλλογικών οργάνων
Άρθρο 14 Θητείες στα όργανα
Άρθρο 15 Αυτονομία του Κινήματος και ασυμβίβαστα
Άρθρο 16 Δημοσιότητα και Διαφάνεια


Κεφάλαιο Τρίτο:
Μέλη του ΠΑΣΟΚ
Άρθρο 17 Συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ
Άρθρο 18 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών

Κεφάλαιο Τέταρτο:
Εσωτερική Οργάνωση & δομή του κόμματος
Άρθρο 19 Αρχές οργάνωσης του κόμματος
Άρθρο 20 Δομή
Άρθρο 21 Συνέδριο
Άρθρο 22 Σύνθεση Συνεδρίου
Άρθρο 23 Προκήρυξη Συνεδρίου - Προσυνεδριακή διαδικασία
Άρθρο 24 Έκτακτο Συνέδριο - Θεματικά Συνέδρια


Κεφάλαιο Πέμπτο:
Κεντρικά Όργανα του κόμματος
Άρθρο 25 Κεντρικό Συμβούλιο
Άρθρο 26 Σύνθεση Κεντρικού Συμβουλίου
Άρθρο 27 Εκτελεστικό Γραφείο
Άρθρο 28 ο Γενικός Γραμματέας
Άρθρο 29 ο Πρόεδρος
Άρθρο 30 Τμήμα Πολιτικής Διαχείρισης
Άρθρο 31 Τμήμα Διοικητικής & Κοινωνικής Διαχείρισης

Κεφάλαιο Έκτο:
Περιφερειακά Όργανα του κόμματος
Άρθρο 32 Επιτροπές Πρωτοβουλίας Πολιτών
Άρθρο 33 Νομαρχιακή Επιτροπή
Άρθρο 34 Περιφερειακή Οργάνωση και Περιφερειακό Συνέδριο
Άρθρο 35 Περιφερειακή Επιτροπή
Άρθρο 36 Περιφερειακό Συμβούλιο


Κεφάλαιο Έβδομο:
Οργανώσεις και φορείς
Άρθρο 37 Πολιτικό Συμβούλιο των Ελλήνων της Διασποράς
Άρθρο 38 Νεολαία ΠΑΣΟΚ
Άρθρο 39 Συμβουλευτικό Πολιτικό Συμβούλιο
Άρθρο 40 Συνδικαλιστικές παρατάξεις
Άρθρο 41 ΙΣΤΑΜΕ

Κεφάλαιο Όγδοο:
Ανάδειξη Υποψηφίων του κόμματος
Άρθρο 42 Αρχές Ανάδειξης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ίδρυση, Αξίες και Στόχοι του ΠΑΣΟΚΆρθρο 1 Ίδρυση
Το πολιτικό Κίνημα που ιδρύθηκε στις 3 του Σεπτέμβρη 1974 ονομάστηκε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΣΟΚ). Από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως κόμμα ή Κίνημα τιμητικά και για ιστορικούς λόγους.

Άρθρο 2 Έδρα - Έμβλημα
1. Η έδρα του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Αθήνα.
2. Το έμβλημά του έχει πράσινο χρώμα και απεικονίζει έναν ήλιο που ανατέλλει, κάτω από τον οποίο υπάρχει η συντομογραφία του.

Άρθρο 3 Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα - Διεθνείς Συνεργασίες
1. Το ΠΑΣΟΚ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Συμμετέχει ενεργά με πρωτοβουλίες στη διαμόρφωση των αποφάσεων τους.
2. Συνεργάζεται με τα κόμματα και τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές του αξίες.

Άρθρο 4 Αξίες και στόχοι
1. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό κόμμα με δημοκρατικό και σοσιαλιστικό προσανατολισμό που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την προωθεί με τη δράση του, τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και τις ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
2. Επιδιώκει την διεύρυνση και εμβάθυνση της δημοκρατίας, την αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και την ανάπτυξη της δημοκρατίας.
3. Στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και στη ριζοσπαστική αποκέντρωση του κράτους με ενδυνάμωση της περιφέρειας στο πλαίσιο μιας προοδευτικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης.
4. Θεωρεί τη γνώση και την πληροφόρηση ως βασικό δικαίωμα του πολίτη. Η επιμόρφωση των μελών και κάθε ενεργού πολίτη αποτελεί κεντρικό στόχο και μέσο της δράσης του.
5. Επιδιώκει τη δίκαιη συμμετοχή όλων
- στην πολιτική, στον πολιτισμό και στην επικοινωνία,
- σε μια κοινωνία συνοχής και ασφάλειας,
- στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της ανάπτυξης και της προόδου,
- στην αγορά εργασίας και την απασχόληση,
- σε μία ανοικτή οικονομία δίκαιης πρόσβασης, βασισμένη στην ποιότητα και την καινοτομία,
- στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε μία ανοικτή κοινωνία γνώσης και πληροφορίας, που αναγνωρίζει ως βασική πηγή πλούτου τον άνθρωπο
6. Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερούς στόχους, ιδίως:
- την κατοχύρωση της εθνικής ομοψυχίας για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων,
- την διασφάλιση και διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών,
- τη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου,
- τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
- τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης,
- την καταπολέμηση κάθε διάκρισης που βασίζεται σε φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές, πολιτικές, πολιτιστικές διαφορές ή διαφορές σεξουαλικής προτίμησης, σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα,
- τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
- την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ανάπτυξη του πολιτισμού, της συλλογικής και ατομικής δημιουργίας
- αξιοποίηση του πολιτισμού ως βασικού στοιχείου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
7. Αγωνίζεται για τη διαφάνεια, το δημοκρατικό έλεγχο και την κοινωνική λογοδοσία
σε όλες τις λειτουργίες και τους θεσμούς του Κράτους
8. Εργάζεται για μια ισχυρή και αξιόπιστη Ελλάδα σε μια ειρηνική, δημοκρατική, πολιτικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη ενωμένη Ευρώπη, και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της λειτουργίας των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δημοκρατικού ελέγχου ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.
9. Το ΠΑΣΟΚ μέσα στο πλαίσιο ενός νέου διεθνισμού αγωνίζεται για μια ειρηνική διεθνή κοινωνία και για την διαμόρφωση δομών δημοκρατικής δίκαιης παγκόσμιας διακυβέρνησης. Προωθεί την ιδέα της πολιτικής και κοινωνικής συνεργασίας για το δημοκρατικό έλεγχο της παγκοσμιοποίησης

Άρθρο 5 Διαμόρφωση πολιτικής
1. Οι πολιτικές επιλογές και η κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνονται στα πλαίσια των αρχών του κόμματος, του Συνεδρίου και των οργάνων του.
2. Η διαρκής πολιτική και δημοκρατική διαβούλευση με όλες τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις, αποτελεί μόνιμο στοιχείο στην διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής του κόμματος.

Άρθρο 6 Κοινωνία των πολιτών - Εθελοντισμός
1. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
2. Υποστηρίζει και αναδεικνύει τον εθελοντισμό σε κάθε μορφή της κοινωνικής ζωής.
3. Συνεργάζεται με τις οργανώσεις και τα κινήματα που εμπνέονται και προωθούν τις ίδιες αξίες και αρχές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρχές δημοκρατικής λειτουργίας
Άρθρο 7 Αρχές λειτουργίας
Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Κατοχυρώνει την ελευθερία της βούλησης και την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του, αξιοποιώντας θεσμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης με τα όργανα και τις διαδικασίες του.

Άρθρο 8 Εσωκομματική δημοκρατία
1. Στο εσωτερικό του κόμματος κατοχυρώνεται πλήρως η εσωκομματική δημοκρατία, η ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στον διάλογο, στην αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και το δικαίωμα υποβολής και δημοσιοποίησης ατομικών και συλλογικών προτάσεων
2. Συνυπάρχουν και διακινούνται ελεύθερα, γραπτά ή προφορικά, όλες οι απόψεις, τάσεις και τα ρεύματα ιδεών και αντιλήψεων.
3. Η έκφραση και η διακίνηση ιδεών και απόψεων γίνεται με σεβασμό στις αρχές και αξίες του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων
4. Μέσα από τον διάλογο και την επιμορφωτική δραστηριότητα διασφαλίζεται η ιδεολογική συνοχή και η ενότητα της δράσης του
5. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του ΠΑΣΟΚ αποτελεί θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του.
6. Τα όργανα του κόμματος λειτουργούν με βάση τις αρχές της συλλογικότητας και της διαβούλευσης με τον πολίτη στη λήψη των αποφάσεων. Τα μέλη του συμμετέχουν στην υλοποίησή τους με πρωτοβουλίες και οργανωμένη δράση.
7. Η αρχή της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τα μέλη κάθε οργάνου. Είναι σεβαστά και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρο 9 Λογοδοσία - Ανάκληση
1. Όλα τα αιρετά, εκλεγμένα ή μη, όργανα λογοδοτούν τακτικά μία φορά το χρόνο στα σώματα που τα εξέλεξαν ή τα διόρισαν και έκτακτα, όταν αυτά το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών τους.
2. Όλα όργανα μπορούν να ανακληθούν από τα σώματα που τα εξέλεξαν ή από την Κεντρική Διοίκηση, σε περίπτωση διορισμού τους. Η ανάκληση γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών τους.
3. Η απόφαση ανάκλησης για όλα τα όργανα λαμβάνεται από το ½ + 1 του αριθμού των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου.
4. Οι διαδικασίες λογοδοσίας και ανάκλησης ρυθμίζονται από εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κόμματος.

Άρθρο 10 Εκπροσώπηση των μελών
1. Η εκπροσώπηση των μελών στα Συνέδρια, τις Συνδιασκέψεις και άλλες συλλογικές διαδικασίες κόμματος βρίσκεται σε αναλογία με τον αριθμό των μελών της κάθε Νομαρχιακής Οργάνωσης.
2. Η εκλογή όλων των οργάνων και αντιπροσώπων είναι μυστική, όταν υπάρχει εκλογή και όχι διορισμός.
3. Η χορήγηση πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση σε Συνελεύσεις, Συνέδρια ή όργανα δεν είναι δυνατή.
4. Κάθε μέλος που συμμετέχει σε Συνέδρια ή σε Συνελεύσεις διαθέτει μία μόνο ψήφο.
5. Για την εκλογή των συνέδρων και των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προς εκλογή θέσεων.
Το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης στην εκλογή των άλλων οργάνων.
6. Είναι δυνατή η συμμετοχή με επιστολική ψήφο ή μέσω διαδικτύου, εφόσον διασφαλίζονται οι βασικές αρχές των εκλογικών διαδικασιών
7. Οι αντιπρόσωποι των μελών και των οργανώσεων στις διαδικασίες και τα όργανα του κόμματος οφείλουν να μεταφέρουν τις απόψεις και τις αποφάσεις των μελών και οργάνων που τους εξέλεξαν. Έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν και τις δικές τους απόψεις και είναι διαμορφώσουν την τελική τους γνώμη πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων και των αντιπροσώπων, όπου αυτό ορίζεται, γίνεται με ενιαίες αρχές και ρυθμίζονται από εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κόμματος.

Άρθρο 11 Συμμετοχή πολιτών
1. Η εσωτερική λειτουργία του κόμματος στηρίζει και αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων ενεργών πολιτών στις διαδικασίες, στις εκδηλώσεις και στα όργανά του.
2. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις και τις διαδικασίες του κόμματος, εξαιρουμένων των ψηφοφοριών και των συνεδριάσεων των οργάνων του, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση.

Άρθρο 12 Ισότητα των φύλων στην εκπροσώπηση
1. Εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση κάθε φύλου στα όργανα του κόμματος σε ποσοστό 40% τουλάχιστον.
2. Σε όσα όργανα προβλέπεται Αναπληρωτής Γραμματέας ή Αναπληρωτής Συντονιστής, αυτός είναι πάντα αντιθέτου φύλου με τον Συντονιστή αντιστοίχως.

Άρθρο 13 Ανανέωση των συλλογικών οργάνων
Εξασφαλίζεται ότι το 30% τουλάχιστον όσων κάθε φορά εκλέγονται στα συλλογικά όργανα, εκλέγονται στα όργανα αυτά για πρώτη φορά και αφορά το κάθε φύλο ξεχωριστά.

Άρθρο 14 Θητείες στα όργανα
Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου στο ίδιο αξίωμα για περισσότερες από δύο (2) πλήρεις θητείες. Η θητεία του Προέδρου είναι σε ισχύ για όσο διάστημα δεν είναι Πρωθυπουργός. Στην αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα του Προέδρου, ο Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 15 Αυτονομία του Κινήματος και ασυμβίβαστα
1. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ως μόνιμη και αταλάντευτη επιλογή την ανεξαρτησία και την αυτονομία της πολιτικής του λειτουργίας.
2. Το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του διατηρούν και διαφυλάσσουν την πολιτική τους αυτονομία από ιδιωτικούς και δημόσιους οικονομικούς φορείς, τη Δημόσια Διοίκηση και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
3. Όσα στελέχη κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι Τομεάρχες, ή Γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών και Γραμματείς Περιφερειακών Επιτροπών, κατέχουν θέσεις που συνεπάγονται ασυμβίβαστο και εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.
4. Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών και οι Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι βουλευτές ή δήμαρχοι.

Άρθρο 16 Δημοσιότητα και Διαφάνεια
1. Κάθε απόφαση ή πράξη οργάνου του κόμματος δημοσιοποιείται με ευθύνη του οργάνου στο δικτυακό τόπο του κόμματος
2. Η υποχρέωση δημοσιότητας ισχύει και για τα πρακτικά συνεδριάσεων κάθε συλλογικού οργάνου του Κινήματος. Εξαίρεση επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
3. Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό μέσο διαφάνειας με την δημοσιοποίηση των εργασιών, δραστηριοτήτων, των απόψεων των ì ελών και των οργάνων του κόμματος.
4. Η Επιτροπή Καταστατικού & Διαφάνειας συντάσσει Κώδικα Διαφάνειας. Κάθε όργανο μεριμνά για την τήρησή του, καθώς και για τη δημοσιότητα των συζητήσεων και αποφάσεών του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μέλη του ΠΑΣΟΚΆρθρο 17 Συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ
1. Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, που αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους του κόμματος και δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό κόμμα, μπορούν να συμμετάσχουν στο ΠΑΣΟΚ ως μέλη του
2. Με τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετέχουν και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αλλοδαποί πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
3. Όσοι επιθυμούν να είναι Μέλη του ΠΑΣΟΚ, εγγράφονται αυτοπροσώπως στο μητρώο μελών του.
4. Τα μέλη μπορούν να παραιτηθούν με απλή δήλωσή τους προς την Επιτροπή Καταστατικού & Διαφάνειας, η οποία τους διαγράφει από το μητρώο μελών

Άρθρο 18 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών
1. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του κόμματος.
- εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και εκλέγονται ή διορίζονται σε όλα τα όργανα,
- καλούν σε λογοδοσία, ελέγχουν και ανακαλούν όλα τα εκλεγμένα ή διορισμένα όργανα,
- συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν στην διαμόρφωση του προγράμματος και των πολιτικών του κόμματος
- έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις, την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση κόμματος,
- συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες των οργανώσεων και φορέων του ΠΑΣΟΚ, πολιτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού περιεχομένου.
2. Το ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει σε κάθε μέλος το δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση αξιωμάτων, στην αξιολόγηση και στην αξιοκρατική ανάδειξη του μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και βάσει της δράσης και προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.
3. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ δραστηριοποιούνται για την προώθηση των στόχων και της πολιτικής του κόμματος στην ελληνική κοινωνία, καθώς και για την οργανωτική του ανάπτυξη. Δραστηριοποιούνται στα συνδικαλιστικά κινήματα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην νεολαία του κόμματος και σε όλα τα όργανα ή επιμέρους τομείς, επιτροπές και τμήματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τα όρια ηλικίας ή ανήκουν στους οικείους επαγγελματικούς ή άλλους χώρους αντιστοίχως.
4. Η πολιτική στάση των μελών του ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνη με τις αξίες και τις αρχές που εμπνέουν το Κίνημα. Δεσμεύονται για την τήρηση του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων και ελέγχονται για τυχόν παράβασή τους. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και συνεισφέρουν στην υλοποίηση των οικονομικών του στόχων.
5. Απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται αν δεν ανανεωθεί η ταυτότητα μέλους εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της και μετά από προειδοποίηση.
6. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ είναι δυνατόν να υποχρεωθούν σε απώλεια της ιδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
Εσωτερική Οργάνωση & δομή του κόμματος
Άρθρο 19 Αρχές οργάνωσης του Κινήματος
1. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται στη βάση των αρχών της συμμετοχικής δημοκρατίας, της αποκέντρωσης και της λήψης των αποφάσεων όσο πιο κοντά στα μέλη και τους πολίτες.
2. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται ως δίκτυο μελών, οργανώσεων, φορέων και κινήσεων πολιτών σε όλα τα επίπεδα της διαμόρφωσης των πολιτικών του αποφάσεων και εξασφαλίζει ελευθερία συμμετοχής των πολιτών, ισότητα στην πρόσβαση σε όλες τις διαδικασίες καθώς και στη πληροφόρηση και τη γνώση.
3. Αξιοποιεί το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες του ως σημαντικό μέσο επικοινωνίας, οργάνωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης, απόφασης και διαφάνειας
4. Εξασφαλίζει στα άτομα με αναπηρία προσβασιμότητα σε όλες τις οργανώσεις και διαδικασίες καθώς και στην απαραίτητη πληροφόρηση συμμετοχή τους.

Άρθρο 20 Δομή
1. Η δομή του κόμματος είναι πυραμιδοειδής και παρουσιάζεται περιγραφικά στους πίνακες 1, 2, 3 στο παράρτημα του παρόντος Καταστατικού
2. Σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό η οργάνωση του κόμματος συντίθεται από:
- το Συνέδριο
- τον Πρόεδρο
- το Κεντρικό Συμβούλιο
- το Εκτελεστικό Γραφείο
- τον Γενικό Γραμματέα
- τον Γενικό Διευθυντή
- το Τμήμα Πολιτικής Διαχείρισης
- το Τμήμα Διοικητικής & Κοινωνικής Διαχείρισης
3. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων περιγράφονται από το παρόν Καταστατικό και τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κόμματος

Άρθρο 21 Συνέδριο
1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ μέσα στα πλαίσια των αρχών στόχων του. Ελέγχει όλα τα όργανα του και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεώρησης του Καταστατικού του κόμματος.
2. Το Συνέδριο εκλέγει το Κεντρικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος
3. Το Συνέδριο διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, το Συνέδριο μπορεί να διεξαχθεί το πολύ έξι μήνες μετά την συμπλήρωση της τετραετίας.

Άρθρο 22 Σύνθεση Συνεδρίου
1. Στο Συνέδριο συμμετέχουν:
- τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου,
- τα μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις κατά τόπους Νομαρχιακές Επιτροπές
- τα μέλη του Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου της Διασποράς
- τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ,
- οι εν ενεργεία Νομάρχες και Δήμαρχοι που είναι Μέλη του ΠΑΣΟΚ,
- οι Πρόεδροι των τριτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών, συνεταιριστικών και αθλητικών οργανώσεων, επιμελητηρίων της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που είναι Μέλη του ΠΑΣΟΚ, - μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν πιστοποιηθεί, μετά από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου,
- όσοι έχουν διατελέσει Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και είναι Μέλη του.
(- όσοι διατέλεσαν μέλη σε όλες τις Κεντρικές Επιτροπές του κόμματος)
(- τα Μέλη του ΠΑΣΟΚ που υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη)
2. Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 2/3 των μελών του.
3. Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου. Μέχρι τότε προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
4. Ειδικά θέματα για την οργάνωση, διεξαγωγή και διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στο Συνέδριο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις προτάσεις της Επιτροπής Προετοιμασίας του Συνεδρίου η οποία ορίζεται από τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου

Άρθρο 23 Προκήρυξη Συνεδρίου - Προσυνεδριακή διαδικασία
1. Ο προσυνεδριακός διάλογος είναι ανοιχτός στους πολίτες και διεξάγεται από κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή
2. Στις διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων συμμετέχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών τουλάχιστον δύο μήνες από την ημέρα εκλογής των αντιπροσώπων, καθώς και κάθε Έλληνας πολίτης που το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα μελών του κόμματος και να απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.

Άρθρο 24 Έκτακτο Συνέδριο - Θεματικά Συνέδρια
1. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου μετά από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών του ή του 1/2 του αριθμού των Περιφερειακών Επιτροπών του Κινήματος ή του 10% του συνόλου των μελών του κόμματος ή με απόφαση του Προέδρου. Η απόφαση σύγκλησης λαμβάνεται το λιγότερο δύο (2) μήνες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής Συνεδρίου. Ο προσυνεδριακός διάλογος διεξάγεται κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για το τακτικό Συνέδριο.
2. Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου μπορούν να συγκληθούν θεματικά Συνέδρια και Συνδιασκέψεις με αποφασιστικό χαρακτήρα. Η σύγκλιση εκτάκτων Συνεδρίων και Συνδιασκέψεων, καθώς και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής τους, προβλέπονται από το Κεντρικό Συμβούλιο στην απόφαση σύγκλησής τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:
Κεντρικά Όργανα του κόμματοςΆρθρο 25 Κεντρικό Συμβούλιο
1. Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων. Χαράσσει και συνθέτει στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου του κόμματος, τις πολιτικές και τις δράσεις του κόμματος σε όλα τα πεδία έκφρασής του. Οι αποφάσεις του και οι κατευθυντήριες γραμμές του είναι υποχρεωτικές για όλα τα όργανα του κόμματος.
2. Το Κεντρικό Συμβούλιο καθοδηγεί, εποπτεύει και ελέγχει την πορεία και τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος.
3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από το Καταστατικό.
4. Το Κεντρικό Συμβούλιο συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο
5. Το Κεντρικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος
6. Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συστήνει:
- Ομάδες Εργασίας ανά επιστημονικό ή επαγγελματικό επίπεδο
- την Επιτροπή Προετοιμασίας Συνεδρίου
7. Το Κεντρικό Συμβούλιο στηρίζει και συνδράμει τους πολίτες, όπου αυτό είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο
8. Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσει το 10% του αριθμού των μελών του συγκαλείται έκτακτη σύνοδος. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών του Συμβουλίου.

Άρθρο 26 Σύνθεση Κεντρικού Συμβουλίου
1. Μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου είναι:
- ο Πρόεδρος ,
- ο Γενικός Γραμματέας
- ο Γενικός Διευθυντής
- οι διατελέσαντες Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί,
- οι Τομεάρχες του Τμήματος Πολιτικής Διαχείρισης
- οι Τομεάρχες του τμήματος Διοικητικής & Κοινωνικής Διαχείρισης
- ίσος αριθμός μελών εκλεγόμενων από το Συνέδριο με τον αριθμό των κάθε φορά μετεχόντων λόγω θέσης ή ιδιότητας.
2. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή του στο Κεντρικό Συμβούλιο
3. Στο Κεντρικό Συμβούλιο εκλέγονται τουλάχιστον επτά (7) μέλη από το Κεντρικό Πολιτικό Συμβούλιο της Διασποράς, καθώς και τουλάχιστον τρία (3) μέλη που είναι αλλοδαποί πολίτες και προέρχονται από διαφορετικές χώρες
4. Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου διατηρούν την θέση τους μέχρι την εκλογή του νέου οργάνου.
5. Με απόφαση του Προέδρου ή του Εκτελεστικού Γραφείου καλούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες του Κεντρικού Συμβουλίου εκπρόσωποι πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ανεξάρτητες προσωπικότητες.

Άρθρο 27 Εκτελεστικό Γραφείο
1. Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου. Είναι όργανο πολιτικού σχεδιασμού. Διαμορφώνει την πολιτική στρατηγική μεταξύ των δύο τακτικών συνόδων του Κεντρικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των ιδεολογικών θέσεων και της γενικής πολιτικής που καθορίζονται από αυτό.
2. Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος και εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από το Κ.Σ. έπειτα από πρόταση του Προέδρου.
3. Όταν το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην κυβέρνηση, κανένα μέλος του Ε.Γ. δεν ασκεί κυβερνητικά καθήκοντα.
4. Το Ε.Γ. λειτουργεί με ευθύνη του Προέδρου του κόμματος, ο οποίος και το συγκαλεί.
5. Το Ε.Γ. μπορεί να συστήνει Επιτροπές Κυβερνητικού Ελέγχου, οι οποίες θα συστήνονται ανεξάρτητα από το αν το ΠΑΣΟΚ ασκεί διακυβέρνηση ή όχι. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, καθορίζονται από εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
5. Το Ε.Γ. έπειτα από πρόταση του Προέδρου συγκαλεί το Κ.Σ., ορίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα θέματα και ορίζει τους εισηγητές

Άρθρο 28 ο Γενικός Γραμματέας
1.Ο Γραμματέας εκλέγεται από το Συνέδριο. Έχει την ευθύνη της υποστήριξης της λειτουργίας όλων των οργάνων του κόμματος στο πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεων τους.
2. Σε περίπτωση κυβερνητικών καθηκόντων του Προέδρου, τον αντικαθιστά πλήρως στα κομματικά του καθήκοντα.

Άρθρο 29 ο Πρόεδρος
1. Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκφράζει και εκπροσωπεί το κόμμα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
2. Προεδρεύει του Εκτελεστικού Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου
3. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου, του Ε.Γ. και του Κ.Σ.
4. Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από τα μέλη κόμματος και από τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, όπως περιγράφεται από το παρόν Καταστατικό κάθε τέσσερα (4) χρόνια και ένα τουλάχιστον μήνα πριν την σύγκλιση του Συνεδρίου.
5. Η προκήρυξη της εκλογής του Προέδρου γίνεται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, που αποφασίζει και για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων Προέδρων.
6. Υποψήφιος Πρόεδρος αναδεικνύεται όποιος προταθεί από το 1/3 τουλάχιστον των μελών του Κ.Σ. ή το ½ των Περιφερειακών Επιτροπών του Κινήματος ή το 10% τουλάχιστον του συνόλου των μελών του κόμματος. Κάθε μέλος προτείνει μόνον έναν.
7. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται κατά την πρώτη ψηφοφορία το ½ + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων. Στα έγκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται και τα λευκά. Σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος ο πρώτος σε ψήφους.
8. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι μόνο δύο, γίνεται μία μόνο ψηφοφορία και ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται εφόσον λάβει το 50%+1 των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Άρθρο 30 Τμήμα Πολιτικής Διαχείρισης
1. Στα πλαίσια της ριζικής αναδιοργάνωσης του κόμματος και μετασχηματισμού της δομής του, το Τμήμα Πολιτικής Διαχείρισης αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών που το κόμμα πρεσβεύει.
2. Υπεύθυνος για την λειτουργία του Τμήματος ορίζεται ο Αναπληρωτής Γραμματέας του κόμματος, ο οποίος είναι και ο εκλεγμένος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
3. Το Τμήμα Πολιτικής Διαχείρισης αποτελείται από τους εξής Τομείς:
- Τομέα Πολιτικών Ερευνών και Σχεδιασμού
- Τομέα Κοινοβουλευτικού Έργου
- Κοινοβουλευτική Ομάδα
- Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα
- Τομέα Ειδικών Θεμάτων
- Τομέα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Θεμάτων
- Τομέα Εργασιακών Θεμάτων
- Νεολαία
- Τομέα Επικοινωνίας & ΜΜΕ
- Τομέα Περιφερειακής Διοίκησης
- Τομέα Επιμόρφωσης Στελεχών
4. Όλοι οι υπεύθυνοι Τομεάρχες, διορίζονται από το Ε.Γ. έπειτα από πρόταση του Κ.Σ. για διετή θητεία με δυνατότητα μιας ακόμη ανανέωσης.
5. Τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες των εν λόγω οργάνων ρυθμίζονται και περιγράφονται από τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κόμματος

Άρθρο 31 Τμήμα Διοικητικής & Κοινωνικής Διαχείρισης
1. Στα πλαίσια της ριζικής αναδιοργάνωσης του κόμματος και μετασχηματισμού της δομής του, το Τμήμα Διοικητικής & Κοινωνικής Διαχείρισης αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του κόμματος με πλήρη υποστήριξη στον πολιτικό και κοινωνικό ρόλο του κόμματος.
2. Υπεύθυνος για την λειτουργία του Τμήματος, ορίζεται έπειτα από πρόταση του Κ.Σ. ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος.
3. Το Τμήμα Διοικητικής & Κοινωνικής Διαχείρισης αποτελείται από:
- το Γραφείο Προσωπικού
- τον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης
- τον Τομέα Νομικού Ελέγχου
- τον Τομέα Ερευνών Κοινωνικών Θεμάτων
- το Τμήμα εξυπηρέτησης Πολιτών / Μεταναστών / Ομογενών
- το Πειθαρχικό Συμβούλιο
4. Τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες των εν λόγω οργάνων ρυθμίζονται και περιγράφονται από τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κόμματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:
Περιφερειακά Όργανα του κόμματοςΆρθρο 32 Επιτροπές Πρωτοβουλίας Πολιτών
1. Το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό υποστηρίζει Επιτροπές Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά θέμα, θεσμό ή χώρο. Οι Επιτροπές μπορεί να έχουν ως ιδρυτική τους αφετηρία το κόμμα ή άλλες αυτόνομες από αυτό κινήσεις και πρωτοβουλίες.
2. Οι επί μέρους δράσεις αρθρώνονται ιδιαίτερα σε:
- Δίκτυα πρωτοβουλίας πολιτών για θέματα πολιτικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού, επιστημονικού, μορφωτικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος
- Δίκτυα Αλληλεγγύης, που μεριμνούν για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με ευπαθείς κατηγορίες πολιτών

Άρθρο 33 Νομαρχιακή Επιτροπή
1. Σε επίπεδο Νομού συστήνεται και λειτουργεί μία Νομαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή με διαχειριστικό και συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση των αποφάσεων και των πολιτικών του κόμματος, με απευθείας διορισμό της από το Εκτελεστικό Γραφείο, με διετή θητεία.
2.Τα μέλη της δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα εννέα (9) στον αριθμό και έχουν δικαίωμα μιας ακόμη ανανέωσης της θητείας τους έτσι, ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να έχουν συμμετοχή στο ανώτερο όργανο του κόμματος σε επίπεδο νομού.
3. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών ρυθμίζονται από τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Άρθρο 34 Περιφερειακή Οργάνωση - Περιφερειακό Συνέδριο
1. Οι Περιφερειακές Οργανώσεις είναι διαρθρωμένες ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας. Το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει με Κανονισμό για τις ειδικές ρυθμίσεις των Περιφερειακών Οργανώσεων στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης, τις νησιωτικές περιοχές καθώς και για τον Ελληνισμό της Διασποράς.
2. Περιφερειακό Συνέδριο οργανώνεται με ευθύνη του Περιφερειακού Συμβουλίου κάθε δύο χρόνια ή και νωρίτερα μετά από απόφαση Συμβουλίου. Για τη σύνθεση του Περιφερειακού Συνεδρίου εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με το εθνικό Συνέδριο διατάξεις ανοικτό σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας.
3. Το Περιφερειακό Συνέδριο έχει πολιτικό, προγραμματικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η Περιφερειακή Επιτροπή μεριμνά για την καταγραφή υλοποίηση των προτάσεων που εγκρίθηκαν, τις οποίες περιλαμβάνει υποχρεωτικά στην ετήσια απολογιστική της Έκθεση προς το Εθνικό Συμβούλιο.
4. Τα σχετικά με το Περιφερειακό Συνέδριο θέματα ρυθμίζονται με εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 35 Περιφερειακή Επιτροπή
1. Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος στην περιφέρεια με αποφασιστική αρμοδιότητα. Διορίζεται από την Εκτελεστικό Γραφείο για διετή θητεία και μόνον με δικαίωμα ακόμη μίας ανανέωσης των μελών της. Διαβουλεύεται με τους πολίτες της περιφέρειας για την διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος και προτείνει προς την Κεντρική Διοίκηση επιμέρους πολιτικές που αφορούν στην κάθε Περιφέρεια ευθύνης της.
2. Έχει την ευθύνη της οργανωτικής και οικονομικής λειτουργίας του κόμματος στην περιφέρεια.
3. Διαμορφώνει τις πολιτικές προτεραιότητες της περιφέρειας μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αρχών και στόχων του κόμματος.
4. Κάθε Περιφερειακή Επιτροπή αποτελείται από 11 έως ως 21 μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών. Κάθε νομός εκπροσωπείται από δύο τουλάχιστον μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
5. Η Περιφερειακή Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα, ενώ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως εάν το ζητήσει τουλάχιστον των μελών της. Η τελευταία συνεδρίαση κάθε χρόνου είναι απολογιστική και κάθε Περιφερειακή Επιτροπή συζητά και υποβάλλει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων στο Κεντρικό Συμβούλιο του κόμματος.
6. Τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, δεν μπορούν να είναι και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών των Νομών τους.

Άρθρο 36 Περιφερειακό Συμβούλιο
1. Σε επίπεδο Περιφέρειας λειτουργεί και Περιφερειακό Συμβούλιο, ως όργανο πολιτικής διαβούλευσης και συντονισμού.
2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκροτείται από τα μέλη των Περιφερειακών οργάνων, τους βουλευτές, τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, τους Γραμματείς της Νεολαίας και τους Συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών που προέρχονται από την Περιφέρεια, καθώς και τους Νομάρχες και τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων της Περιφέρειας που είναι μέλη, υποστηρίχθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Συμμετέχουν επίσης μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν πιστοποιηθεί
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες με ευθύνη του Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:
Οργανώσεις και φορείςΆρθρο 37 Ελληνισμός της Διασποράς
1. Προωθούμε την αναβάθμιση του ρόλου των Ελλήνων της διασποράς με σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου της Διασποράς, η σύνθεση του οποίου θα προσδιορίζεται από τα Πολιτικά Συμβούλια των Ελλήνων της Διασποράς, ανά γεωγραφική περιοχή ή ανά χώρα σε περιπτώσεις με πολυπληθή αντιπροσώπευση.
Ο σκοπός του Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου και των κατά τόπους Πολιτικών Συμβουλίων της Διασποράς είναι:
- ο συμβουλευτικός χαρακτήρας προς την Κεντρική Διοίκηση του κόμματος
- η υποστήριξη της ανάπτυξης των Διεθνών Σχέσεων της χώρας μας και η στήριξη των Εθνικών μας συμφερόντων, όπου αυτό είναι αναγκαίο
- η όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή των Ελλήνων της διασποράς για την ενδυνάμωση των δεσμών τους με την μητέρα πατρίδα.
2. Αντιπρόσωποί του εκλέγονται στο Κεντρικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό

Αρθρο 38 Νεολαία ΠΑΣΟΚ
1. Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ είναι αυτοτελής οργάνωση του κόμματος.
2. Μέλη της Νεολαίας μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες ηλικίας από 16 έως 30 ετών καθώς και αλλοδαποί πολίτες της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
3. Τα μέλη της Νεολαίας συμμετέχουν ισότιμα στο Συνέδριο και τις Συνδιασκέψεις του κόμματος.
4. Μέλη της Νεολαίας συμμετέχουν ισότιμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με ποσόστωση 40%
5. Η Νεολαία διεξάγει δικό της Συνέδριο, διαθέτει δικό της Καταστατικό, στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα οργανωτικά ζητήματα μέσα στο αξιών, στόχων και διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 39 Συμβουλευτικό Πολιτικό Συμβούλιο
1. Το Συμβουλευτικό Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από όλους τους εν ενεργεία ή μη εκλεγμένους αντιπροσώπους του κόμματος ηλικίας άνω των 60 ετών, τόσο στην Βουλή και την Ευρωβουλή, όσο και στην τοπική Αυτοδιοίκηση
2. Σκοπός του Σ.Π.Σ. είναι η υποστήριξη όλων των οργάνων και όλων των μελών του ΠΑΣΟΚ με γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών του κόμματος μέσα στα πλαίσια των αρχών και των επιδιώξεών του

Άρθρο 40 Συνδικαλιστικές παρατάξεις
1. Την ευθύνη για την άσκηση πολιτικής και τον συντονισμό δράσεων σε χώρους εργασίας, για επαγγελματικά ή κλαδικά θέματα έχουν αποκλειστικά αυτόνομες συνδικαλιστικές παρατάξεις στις οποίες συμμετέχουν και τα μέλη του κόμματος
2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία τους καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας στο πλαίσιο των καταστατικών αξιών και αρχών του Κινήματος

Άρθρο 41 ΙΣΤΑΜΕ
1. Το Ινστιτούτο Στρατηγικών Αναπτυξιακών Μελετών ΙΣΤΑΜΕ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έχει αρμοδιότητα την πολιτική ανάλυση και επεξεργασία και διαμόρφωση πολιτικών και επιστημονικών προτάσεων και τη στρατηγική ανάλυση για τις ανάγκες του Κινήματος
2. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τις οργανώσεις του κόμματος, με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα.
3. Οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις με πρωτοβουλία του και όταν προσκαλείται από τα Κεντρικά ή Περιφερειακά Όργανα του κόμματος, με τα οποία και συντονίζει την δράση του.
4. Υποβάλλει τον ετήσιο προγραμματισμό του στο Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, καθώς και ετήσιο απολογισμό του στο Κεντρικό Συμβούλιο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΌΓΔΟΟ:
Ανάδειξη Υποψηφίων του κόμματοςΆρθρο 42 Αρχές Ανάδειξης
1. Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ για την Βουλή, την Ευρωβουλή και τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται με αξιολόγηση τους από το Κεντρικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα. Η απόφασή τους επικυρώνεται κατά πλειοψηφία από το Εκτελεστικό Γραφείο.
2. Εισηγήσεις θετικές ή αρνητικές για υποψηφίους μπορούν να γίνονται από τις κατά τόπους Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές, προς την Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα.
3. Ειδικότερα θέματα ανάδειξης καθώς και υποστήριξης υποψηφίων που επιβάλλει η στρατηγική και οι συνεργασίες του κόμματος, καθορίζονται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου
4. Στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπονται οι συνέπειες της μη τήρησης της δεσμευτικότητας των παραπάνω διαδικασιών από τους υποψηφίους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: